Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Recyklace stavebních a demoličních odpadů vyžaduje kvalitní zpracovatelské technologie a je s ním spojena náročná legislativa a logistika.

Zajišťujeme recyklační proces stavebních odpadů pod dohledem zkušených pracovníků. Odpad, jako např. různé druhy sutí, kamenivo apod., ekologicky zpracováváme a třídíme, tímto krokem výrazně šetříme životní prostředí.

Jsme vybaveni rozmanitým strojovým vybavením, můžeme tak zákazníkovi nabídnout recyklaci v místě demolice pomocí mobilních odrazových nebo čelisťových drtičů a třídění surovin na drtě různých frakcí pomocí mobilních třídičů.

Specializujeme se na recyklaci a třídění:

• cihelné suti
• živice
• betonu
• železobetonu
• ostatního stavebního materiálu

Tímto způsobem lze ušetřit nemalé finanční prostředky za dopravu a poplatky za uložení na skládce. Veškerou likvidaci stavebních odpadů provádíme v souladu se zákonem o odpadech a s důrazem na ochranu životního prostředí.